Sakramenty

Sakramenty
CHRZEST

Prosząc o chrzest dziecka, katoliccy rodzice zobowiązują się do wychowania go w tej wierze, i dlatego sami powinni być autentycznymi świadkami wiary Kościoła: uczestniczyć w życiu sakramentalnym, wypełniać inne zobowiązania religijne, itp. Podczas obrzędu chrztu św. publicznie wyrzekają się szatana i jego pokus oraz wyznają wiarę w Chrystusa i Kościół. Czymś sprzecznym z obrzędem chrztu św. byłoby świadome i dobrowolne trwanie w grzechu, np. związek rodziców bez ślubu kościelnego.

Właściwym miejscem udzielania chrztu św. jest liturgia Mszy św. Wówczas cała wspólnota kościelna uczestniczy w tym radosnym obrzędzie. W naszej parafii dzieje się to zwyczajnie w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca o godz. 11:00.

Aby zapisać dziecko do chrztu, prosimy oboje rodziców o zgłoszenie się do biura parafialnego, co najmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu św., z aktem urodzenia dziecka. Ponieważ rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka, dlatego to oni są właściwymi petentami (a nie inni krewni).

W parafii udzielany jest chrzest św. tylko własnym parafianom, w każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza na udzielenie chrztu św. w innej parafii.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które: ukończyły 15 r. życia, otrzymały sakrament bierzmowania, oraz są praktykującymi katolikami (przystępującymi regularnie do sakramentów św.). W związku z powyższym, nie mogą nimi być osoby, które np. żyją w niesakramentalnym związku.

Kandydaci na rodziców chrzestnych nie będący mieszkańcami naszej parafii, muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie z parafii swojego miejsca zamieszkania.

Przed udzieleniem chrztu św., rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w jednym spotkaniu przygotowawczym, oraz do duchowego przygotowania się poprzez sakramentalną spowiedź.

Składana jest dobrowolna ofiara.

BIERZMOWANIE

Zwyczajnym trybem przygotowawczym jest katecheza szkolna (3-letnie przygotowanie). Osoby dorosłe, które chciałyby przystąpić do tego sakramentu, powinny zgłosić się do parafii, co najmniej 1 rok wcześniej. Sakramentu tego udziela biskup, i zwyczajnie odbywa się to w naszej parafii na wiosnę. Młodzież, przygotowywana wcześniej do tego podczas katechezy szkolnej, przez ostatni rok uczestniczy także w spotkaniach przygotowawczych w kościele, najczęściej raz w miesiącu, o czym informuje się podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

Kandydaci do bierzmowania, którzy byli ochrzczeni w innej parafii, powinni dostarczyć metrykę chrztu. Sakramentu bierzmowania udziela się własnym parafianom. Osoby będące spoza parafii, powinni dostarczyć stosowne zaświadczenie o przygotowaniu od własnego proboszcza. Prawo kościelne wymaga przyjęcia tego sakramentu m. in. od rodziców chrzestnych.

ZAGADNIENIA DO BIERZMOWANIE ZNAJDZIESZ TUTAJ:
PYTANIA

EUCHARYSTIA

Przygotowanie do Pierwszej Komunii odbywa się podczas katechezy szkolnej, a w klasie drugiej, także podczas katechezy parafialnej. Odpowiednie spotkania formacyjne dla dzieci i ich rodziców odbywają się wówczas w kościele lub sali parafialnej, najczęściej raz w miesiącu, o czym informowane są dzieci w szkole oraz podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

Pierwsza komunia św. udzielana jest podczas uroczystej liturgii w maju, a dokładna data jest ustalana do końca roku kalendarzowego.

MAŁŻEŃSTWO

Zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski, przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się w kilku etapach.

Tzw. przygotowanie dalsze odbywa się w rodzinie, już od lat dziecięcych, kiedy to rodzice i wychowawcy powinni starać się o rozwijanie cech ludzkich dziecka, które pozwolą mu w przyszłości na podjęcie dojrzałej decyzji o wyborze drogi życia.

Przygotowanie bliższe (potocznie zwane kursem przedmałżeńskim) odbywa się podczas katechezy szkolnej lub parafialnej. W naszej parafii, dla tych, którzy jeszcze go nie odbyli, organizowane są cykle 11 spotkań, dwa razy w roku, o czym informujemy podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

Przygotowanie bezpośrednie dotyczy ostatniego już okresu, najczęściej na kilka miesięcy przed planowaną datą ślubu. Co najmniej 3 miesiące przed ta datą, należy zgłosić się do biura parafialnego (w parafii miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych), by odbyć tzw. kanoniczne badanie narzeczonych. Wyrażana jest wówczas wola narzeczonych przyjęcia tego sakramentu, zgodnie z nauką Kościoła. Jest ona następnie publicznie ogłaszana w miejscu zamieszkania narzeczonych (tzw. zapowiedzi).

Wymagane dokumenty: dowód osobisty; aktualne metryki chrztu narzeczonych (wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu) – dla tych, których chrzest był poza parafią; świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (lub ostatnie świadectwo z nauki religii w szkole średniej, jeśli kurs był przeprowadzony w szkole); dokumenty z USC (tzw. ślub konkordatowy).

Jeśli żadne z narzeczonych nie zamieszkuje na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania jednej ze stron (na przeprowadzenie badań kanonicznych i zawarcie ślubu poza parafią, lub tzw. licencja – tylko na zawarcie ślubu, jeśli badanie kanoniczne odbyło się już w parafii zamieszkania).

Składa się dobrowolną ofiarę.

NAMASZCZENIE CHORYCH

Ten sakrament jest udzielany chorym, lub będącym w bliskim niebezpieczeństwie śmierci. Jest nazywany sakramentem uzdrowienia (jest w nim zanoszona modlitwa do Boga o uzdrowienie duszy i ciała chorego).

Do jego przyjęcia wymagany jest stan łaski uświęcającej, a więc, jeśli jest taka potrzeba i możliwość, chory najpierw przystępuje do spowiedzi św. W sytuacji, gdy chory nie może mówić, wystarczy gest lub inny znak wyrażenia woli przyjęcia sakramentu lub skruchy, by ten sakrament otrzymać.

Sakramentu chorych nie udziela się zbyt często: w chorobie, lub – gdy długotrwały stan chorobowy został pogorszony. W naszej parafii sakramentu chorych (lub tylko pokuty i komunii św.) udziela się przy okazji odwiedzin chorych w I soboty miesiąca (należy zgłosić chorego w biurze parafialnym), lub na zgłoszenie (telefoniczne lub osobiste).