Caritas

Caritas – katolicka organizacja charytatywna działająca w Polsce jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski.
Bezpośrednim opiekunem Caritas przy parafii jest ks. Proboszcz Jan Gardulski.

W dniu 13 grudnia 2015r. odbyło się walne zebranie członków parafialnego oddziału Caritas.

Na okres 2015-2019 został wybrany następujący skład:

Iwona Kamińska – prezes
Aleksandra Gołębiowska – zastępca prezesa
Mieczysława Bielska – skarbnik
Anna Traczyk – sekretarz
Janina Tomczyk – członek.

CARITAS = MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA
Dobiegł koniec pracy Zarządu Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii NSPJ w Białogardzie , który został powołany na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 12 X 2012 r . Na czele ośmioosobowego gremium stanęła Mieczysława Bielska , która piastowała funkcję prezesa . W latach 2012 – 2015 Caritas parafii swoją działalność prowadziła zgodnie ze statutem służąc pomocą dzieciom , osobom starszym , chorym , niepełnosprawnym i wszystkim potrzebującym pomocy materialnej i duchowej . Pieniądze konieczne do niesienia pomocy finansowej pochodziły ze zbiórek do puszki na Chleb św . Antoniego i składek członkowskich oraz pozyskiwane były poprzez organizację balów charytatywnych , sprzedaż własnoręcznie wykonanych palm , kiermasz ciast , sprzedaż świec Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom , paschalików wielkanocnych i zbiórkę do skarbonek Jałmużna Wielkopostna . Komu udzielono pomocy ? Korzystały z niej m.in. niepełnosprawne dzieci , którym dofinansowywano wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne ; osoby chore o niskich dochodach otrzymały wsparcie w postaci zakupu leków ; współfinansowano wyjazdy krajoznawcze dla dzieci , a dla młodzieży z grup działających przy parafii – wyjazdy i spotkania formacyjne . Co roku Caritas parafii włączała się w ogólnopolską akcję „ Tornister pełen uśmiechu ‘’, w ramach której tornistry wypełnione potrzebnymi dla uczniów przyborami szkolnymi obdzielono 85 dzieci *, a 38 wyposażono w podręczniki . Do innych ogólnopolskich akcji , w które włączyła się Caritas parafii należą rozdział jabłek i żywności w ramach pomocy żywnościowej PEAD oraz zbiórki żywności pod hasłem „Tak , pomagam !” (pomocą objęto 550 osób) . Parafialna Caritas organizowała/współorganizowała Dzień Dziecka dla dzieci mieszkających na terenie parafii , dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kościernicy i z Zespołu Szkół Specjalnych im . Jana Pawła II oraz wsparła księdza proboszcza w zakupie słodkich bułek i przygotowaniu kakao dla dzieci biorących udział w Roratach o godz . 6.45 .
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. NSPJ działa już od 25 lat i przez cały czas podejmuje liczne i różnorodne inicjatywy na rzecz parafian , które przynoszą wiele pożytku dla całej parafialnej społeczności . Czy ma jakieś marzenia ? Tak , Caritas bardzo chciałaby , aby jej szeregi zasilili ludzie młodzi .
Anna Traczyk
*Chętni parafianie pobierali pusty tornister , a w umówionym terminie przynosili wypełniony . Za okazane zainteresowanie i wielkie serce Caritas bardzo serdecznie dziękuje i prosi o wsparcie przy okazji kolejnych akcji .